Skip to content 1. Помощник директор по административно-стопанската дейност август 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем август 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 3. Указания за „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност“ август 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 4. Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда август 28, 2012

  Публикувано в Указания.

 5. Национално представителните младежки организации август 28, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Указания.

 6. Програма „Спорт за децата в детските градини“ август 27, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. Молба за издаване на скица на имот август 24, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 8. Училищен плод август 24, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Примерни характеристики на класа август 23, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА (ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ) август 22, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 11. ЗАЯВЛЕНИЕ за записване в група езиково-говорни нарушения август 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 12. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие на родител за обследване от логопед август 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. АВТОБИОГРАФИЯ на участник в проект август 22, 2012

  Публикувано в Бланки.

 14. ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда август 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 15. ДЕКЛАРАЦИЯ по схема „Училищен плод” август 21, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ за доброволна делба август 21, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 17. Заявление за записване в ПИГ/занималня август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 18. Заявление за участие в извънкласна форма август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 19. Заявление за избор на чужд език август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 20. Известие до родител за неизвинени отсъствия на ученик август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 21. Молба от родител за извинение на отсъствия по семейни причини август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 22. Декларация на родител за съгласие за пътуване на ученик август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 23. Уверение от училище за ученик август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Удостоверение за редовен ученик август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 25. Заявление от работник за трудоустрояване август 20, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.